علوم آزمایشگاهی

روش انجام تستهای روتین آزمایشگاهی

روش اندازه گیری دستی اوره خون

ابتدا 1cc از محلول 1و2 اوره را در لوله می ریزیم وبه آن 20λ سرم اضافه میکنیم و5دقیقه در بن ماری قرار می دهیم سپس 1سی سی محلول شماره 2را به آن اضافه می کنیم وبه مدت ده دقیقه در بن ماری قرار میدهیم سپس با طول موج 578λ با دستگاه اسپکتوفتو متر آن را می خوانیم وبا فرمول روبرو محاسبه می کنبم 0 5× ODtest÷ODstandard

روش اندازه گیری کراتینین CRبه صورت دستی:

ابتدا با ید محلول را به رقت 4به 1 برسانیم یعنی 4سی سی از محلول شماره 1 (بیرنگ)به یک سی سی از محلول شماره 2 به آن اضافه کنیم وبه مقدار 500λاز آن جدا کنیم ودر بن ماری قرار دهیم تا به دمای 37 درجه برسدوبعد به آن 50λسرم اضافه میکنیم همزمان با اضافه کردن سرم آن را در دستگاه  فتومتر میریزیم بعد دستگاه عددی به ما نشان میدهد این همان مقدار از کراتنین موجود در سرم خون است .

روش اندازه گیری NaوK:

ابتدا باید سه محلول درست کنیم که به ترتیب B,stوcاست به این طریق که برای تهیه Bیا بلانک ابتدا دکمه استارت دستگاه را یکبار فشار میدهیم تا هوارا به سمت بالا بکشد بعد زیر سرسمپلر دستگاه لیوان قرار می دهیم ودکمه استارت را فشار داده ودستگاه محلول Bرا به ما می دهد .برای تهیه محلول STیا استاندارد اول محلول آماده STرا به دستگاه می دهیم تا خود دستگاه با محلولی که در خودش دارد محلول استاندارد را به ما بدهد واین محلول هم در داخل لیوانی دیگر میرزیم برای تهیه محلول Cیا کنترل محلول آماده C را به دستگاه می دهیم ودستگاه با محلولی که در خودش  وجود دارد محلول Cرا به ما میدهد .بعد به ترتیب نمونه B،StوC به دستگاه میدهیم تا آنها را بخواند اگر نمونه Cرا در رنج نرمال خواند سرم بیمارها را همانند محلول استاندارد به دستگاه داده وسپس دستگاه سرم را با محلولی که در خودش قرار دارد مخلوط کرده ومحلول آماده به ما میدهد که این محلول آماده را در قسمت دیگر دستگاه به دستگاه می دهیم واعدادی به مانشان می دهد که این اعداد نشان دهنده NaوKموجود در سرم خون فرد می باشد.

آزمایشهای سرولوژی :

1-CRP تست وجود عفونت در بدن

RF-2  تست رماتیسم

Wright-3 تست طب مالت

Widal-4 حصبه

RPR-5

CRP

ابتدا 50λاز سرم بیمار را روی کاغذBC میریزیم ویک قطره ازمحلول CRPرا به آن اضافه می کنیم وبعد به مدت 2دقیقیه به صورت دورانی تکان می دهیم اگر آگلوتینه نداد جواب را منفی رد می کنیم  اگر آگلوتینه داد براساس اندازه ذرات آگلوتینه جوابها را به ترتیب +،++،+++  گزارش می کنیم

RF&RPR

همانند تست CRPانجام میشود با این تفاوت که از محلول RFوRPRبه جای محلول CRP استفاده می شود .

Wright

در یک چاهک 20λ ودر دیگری 40λ سرم میریزیم ومحلول Wrightرا به مقدار یک قطره به آن اضافه می کنیم وبه مدت 4دقیقه به صورت دورانی  بر روی شیکر می چرخانیم وزیر میکروسکپ  نگاه می کنیم اگر ذرات آگلوتینه نداد جواب را منفی رد می کنیم  واگر مثبت بود آن را  رقیق کرده وباز هم زیر میکروسکپ نگاه میکنیم  واگر باز هم مشاهده شد دوباره آن را رقیق می کنیم  این کار را تا جایی تکرار می کنیم  تا جواب آزمایش منفی شود سپس جواب را از روی مقدار رقت به صورت عدد گزارش می کنیم .

نحوه رقیق کردن به صورت 40λ     20λ     10λ       5λ می باشد.

Widal

دراین آزمایش در سه چاهک  20λ سرم میریزیم  و به یکی از چاهک ها محلول aودر دیگری  محلول Bودر بعدی محلول Dمیریزیم بقیه مراحل مانند تست Wrightاست.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 23:11  توسط سامان آژگان  |